In the sila’y nagsiahon during the nagsiparoon sa Jerusalem

In the sila’y nagsiahon during the nagsiparoon sa Jerusalem

step 1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na quand Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. 2 Get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; within siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: at ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. step 3 From the siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. 4 Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, within sinira ang mga haligi, from the ibinagsak ang mga Asera: from the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; from the pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna man sa kaniya. 6 Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

seven At ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan people siya lumabas ay gumiginhawa siya; in the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, during the hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, at the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

nine During the nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, in the kinubkob niya. ten At sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na buy Ponta delgada wives online taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. 11 Within dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, in the inilagay sa Hala, at the sa Habor, sa ilog ng Gozan, within sa mga bayan ng mga Medo: a dozen Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, in the hindi dininig o ginawa people.

During the nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon within nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

13 Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon lorsque Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, at the pinagsakop. 14 On au moment ou Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa similar ay aking babayaran. fifteen Within ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, on sa mga kayamanan ng bahay ng hari. sixteen Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, at the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, in the ibinigay sa hari sa Asiria.

Within siningil ng hari sa Asiria au moment ou Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak at tatlong pung talentong ginto

17 At sinugo ng hari sa Asiria au moment ou Thartan during the lorsque Rab-saris, at the au moment ou Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na could possibly get malaking hukbo sa Jerusalem. 18 At the nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, during the ni Sebna na kalihim, at ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *